برچسب ابراهیم چراغی

تخلف شورای شهرستان شفت

تخلف شورای شهرستان شفت

تخلف شورای شهرستان شفت تخلف شورای شهرستان شفت، به‌منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق ‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای…