برچسب شورای شهرستان شفت

تخلف شورای شهرستان شفت

تخلف شورای شهرستان شفت

تخلف شورای شهرستان شفت تخلف شورای شهرستان شفت، به‌منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق ‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای…